Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte, de 21 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2004 en 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, 1. tot 9" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1. tot 11";

 2. in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, 1. tot 9" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1. tot 11";

 3. in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende :

  "Voor de toepassing van deze wet worden opzeg-, afscheids- en uittredingsvergoedingen niet beschouwd als vergoedingen die worden toegekend voor de uitoefening van een mandaat, leidend ambt of beroep bedoeld in artikel 1.";

 4. in paragraaf 1 worden in het vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, de woorden "van de vorken" ingevoegd tussen de woorden "de bedragen" en het woord "geïndexeerd";

 5. in paragraaf 2 worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2004, 12 maart 2009 en 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 6. in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "schulden en" ingevoegd tussen het woord "alle" en het woord "schuldvorderingen";

 7. in paragraaf 5 wordt het woord "gerestitueerd" vervangen door het woord "vernietigd".

  Art. 4. In artikel 5 van dezelfde wet worden de woorden "neergelegd en gecontroleerd" vervangen door de woorden "neergelegd, gecontroleerd en vernietigd".

  Art. 5. In artikel 6, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018, worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

  Art. 6. In artikel 6, eerste lid, van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT