Wet tot wijziging van artikel 24 van de programmawet I van 29 maart 2012, de 4 décembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 24 van de Programmawet van 29 maart 2012 (I) wordt aangevuld met de bepaling onder 10°, luidende :

"10° In afwijking van de bepaling onder 6° worden de verplichte bijdragen aan het Fonds bedoeld in artikel 5, 1°, van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, opgelegd aan de verantwoordelijken van bedrijven waar varkens worden gehouden, voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022 vastgelegd op 0 euro".

Art. 3. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022 voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT