Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, de 13 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

Art. 2. In artikel 12, § 1, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, worden de woorden "Bij urgentie kan dit" vervangen door de woorden "Vanaf een door de Koning te bepalen datum vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit kan dit bij urgentie".

Art. 3. In artikel 16 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

"1° het woord "2022" wordt vervangen door het woord "2023";

 1. de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor maximaal 6 maanden verlengen" worden vervangen door de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025"."

  Art. 4. In artikel 19 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  "1° het woord "2022" wordt vervangen door het woord "2023";

 2. de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor maximaal 6 maanden verlengen" worden vervangen door de woorden "de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025"."

  Art. 5. In hoofdstuk 7 - Voorbereiding en toediening van vaccins enkel vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2 door personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 december 2021, wordt een artikel 21 ingevoegd, luidende:

  "Art. 21. Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 1 juli 2023.

  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de werking van dit hoofdstuk voor telkens zes maanden verlengen tot uiterlijk 31 december 2025."

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 23...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT