Wet tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, de 7 novembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 40 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 41 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 15 december 2013, wordt opgeheven.

Art. 4. Deze wet treedt in werking op 1 november 2022.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

A.DE CROO

De Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging,

M. MICHEL

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT