Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft, de 20 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de woorden "huidige of toekomstige gezondheidstoestand" vervangen door het woord "gezondheidstoestand".

Art. 3. In artikel 4, 4°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de woorden "huidige of toekomstige gezondheidstoestand" vervangen door het woord "gezondheidstoestand".

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen,

S. SCHLITZ

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT