Wet tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, teneinde eierstokkanker toe te voegen aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed., de 14 juin 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 118 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende:

  "6° eierstokkanker veroorzaakt door asbest.";

 2. in het tweede lid worden de woorden "4° en 5°, " vervangen door de woorden "4° tot 6° ".

  Art. 3. In artikel 120, § 1, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de woorden "4° en 5° " vervangen door de woorden "4°, 5° en 6° ".

  Art. 4. In artikel 121, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de woorden "4° en 5° " vervangen door de woorden "4°, 5° en 6°. "

  Handtekening

  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

  Gegeven te Brussel, 14 juni 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Sociale Zaken,

  F. VANDENBROUCKE

  Met 's Lands zegel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT