Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, de 10 juillet 2022

Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1 van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in de § § 1 en 2 worden de woorden "lichamelijke gaafheid" telkens vervangen door de woorden "fysieke en/of psychische integriteit";

  2. in § 2, b), worden de woorden "de lichaamsgebreken" en het woord "lichaamsgebreken" respectievelijk vervangen door de woorden "de fysieke en/of psychische letsels" en "fysieke en/of psychische letsels";

  3. paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende :

"c) berust, wanneer louter het schadelijke feit in verband met de psychische integriteit wordt vermeld, de beschrijving van dat schadelijke feit op een syndroomtest en/of een klinisch onderzoek waarmee de algemene tekenen van een trauma of van trauma's aan het licht kunnen worden gebracht.".

Art. 3. In artikel 20, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :

"Ingeval in de aanvraag een psychisch letsel wordt vermeld, mag een eventuele ontstentenis van zorgcontinuïteit niet de enige grond tot verwerping zijn als de aanvrager de resultaten voorlegt van een syndroomtest en/of een klinisch onderzoek waarmee de algemene tekenen van een psychisch trauma in verband met de oorlogshandeling aan het licht kunnen worden gebracht. In dat geval wordt de aanvrager onderworpen aan een geneeskundig onderzoek door de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.".

Art. 4. In artikel 21, § 2, van dezelfde wet worden tussen de woorden "vooraleer het pensioen toe te kennen," en de woorden "indien het invaliditeitspercentage voorheen" de woorden "in geval van een fysiek of psychisch letsel," ingevoegd.

Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidende :

"26bis. De door de minister krachtens artikel 20 genomen uitvoerbare beslissingen, alsmede de beslissingen van de in de artikelen 21 en 22 bedoelde commissies, met betrekking tot aanvragen waarvoor de aantasting van de psychische integriteit niet in aanmerking werd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT