Wet tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen met het oog op volledig rookvrije perrons, de 15 mai 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 8, 5°, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen worden de woorden "op de perrons in open lucht en" opgeheven.

Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2023.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

 1. GILKINET

  De Minister van Volksgezondheid,

 2. VANDENBROUCKE

  Met 's Lands zegel gezegeld :

  De Minister van Justitie,

  V. VAN QUICKENBORNE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

  Parlementaire werkzaamheden

  Zitting 2020-2021 Kamer van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT