Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen, de 20 mai 2021

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 374, § 2, van het oud Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

"Ingeval de ouders meerdere kinderen hebben, streeft de rechtbank eenzelfde regeling voor alle broers en zussen na. In voorkomend geval verduidelijkt de rechtbank hoe de broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar onderhouden.".

Art. 3. In artikel 375bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 juni 2018, wordt tussen de eerste en de tweede zin een zin ingevoegd, luidende:

"Alle broers en zussen hebben op elke leeftijd het recht persoonlijk contact met elkaar te onderhouden.".

Art. 4. In boek I, titel IX, van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk III ingevoegd, luidende "Broers en zussen".

Art. 5. In hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 387quinquiesdecies ingevoegd, luidende:

"Art. 387quinquiesdecies. Dit hoofdstuk is van toepassing op de maatregelen bedoeld in de hoofdstukken I en II en op de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.".

Art. 6. In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 387sexiesdecies ingevoegd, luidende:

"Art. 387sexiesdecies. In deze titel worden gelijkgesteld met broers en zussen, kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld.".

Art. 7. In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 387septiesdecies ingevoegd, luidende:

"Art. 387septiesdecies. Minderjarige broers en zussen hebben het recht om niet van elkaar te worden gescheiden. Dit recht moet in het belang van elk kind worden beoordeeld. Ingeval het belang van een kind vereist dat dit recht niet wordt uitgeoefend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT