Wet tot wijziging van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, van July 19, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

Art. 2. In artikel 6 van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 2016 en 30 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het tweede lid wordt vervangen als volgt :

  "De duur van de loopbaan van de militair BDL wordt van rechtswege beëindigd de laatste dag van de maand waarin, naargelang het geval, de in het eerste lid bedoelde dienstneming, de in het derde lid bedoelde nieuwe dienstneming of de in het vijfde lid bedoelde verlenging van de dienstneming verstrijkt.";

 2. het derde lid wordt vervangen als volgt :

  "De militair BDL kan, in het kader van een sociale promotie waarvoor hij door de door de Koning aangewezen overheid werd aanvaard, evenwel een nieuwe dienstneming van acht jaar aangaan in zijn nieuwe hoedanigheid.";

 3. het vierde lid wordt vervangen als volgt :

  "Deze nieuwe dienstneming vangt aan de dag waarop de betrokkene zijn nieuwe cyclus basisvorming begint.";

 4. het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende :

  "De dienstneming van de militair BDL, bedoeld in het eerste en derde lid, wordt van rechtswege één of meerdere malen met één jaar verlengd, voor zover tegelijkertijd aan volgende voorwaarden wordt voldaan :

 5. op 31 december van het voorgaande jaar, behoort de militair BDL tot de geschiktheidscategorie A of B zoals bedoeld in artikel 69, vierde en vijfde lid, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht;

 6. er is geen statutaire maatregel, zoals bedoeld in artikel 54 van de voornoemde wet van 28 februari 2007, ten opzichte van hem werd uitgesproken;

 7. de som van de verlengingen overschrijdt de vier jaar niet.

  De Koning bepaalt de procedure betreffende de verlenging van de dienstneming van de militair BDL.".

  Art. 3. In artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 8. in het eerste lid :

  1. worden de woorden "tweede of vierde lid, kan, naar gelang" vervangen door de woorden "tweede lid, kan, naargelang";

  2. in de bepaling onder 1°, worden de woorden "met één maand" vervangen door de woorden "met één tot vijf maanden" en worden de woorden "33, tweede lid" vervangen door de woorden "31 en, naargelang het geval, van het reclasseringsverlof bedoeld in artikel 31bis";

  3. in de bepaling onder 3°, worden de woorden "vijf maand" vervangen door de woorden "vijf maanden";

  4. het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende :

  "5° op aanvraag van de militair BDL, met de benodigde duur voor het voltooien van de eindeloopbaanperiode bedoeld in artikel 28, eerste lid.";

 9. in het tweede lid, worden de woorden "brengt de verlenging" vervangen door de woorden "maakt de duur van de verlenging".

  Art. 4. In artikel 10, eerste lid, 1°, van dezelfde wet worden de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT