Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken, de 18 avril 2024

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 81/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016, wordt vernummerd tot artikel 81/2.

Art. 3. In titel IV van dezelfde wet wordt een artikel 81/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 81/1. § 1. Wanneer de procureur des Konings in het kader van een opsporing van de strafbare feiten bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, van het Wetboek van strafvordering vaststelt dat een persoon in illegaal verblijf niet in staat is zijn identiteit te bewijzen of daartoe geen medewerking verleent, valse documenten gebruikt of zich een valse naam aanmatigt, kan hij een officier van gerechtelijke politie van de Dienst Vreemdelingenzaken machtigen een zoeking in een informaticasysteem dat in beslag is genomen uit te voeren, overeenkomstig artikel 39bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, uitsluitend met het oog op de vaststelling van de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon, en indien de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om het beoogde doel te bereiken.

De door de officier van gerechtelijke politie van de Dienst Vreemdelingenzaken verwerkte gegevens in het kader van de in het eerste lid bedoelde zoeking zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig om het beoogde doel te bereiken.

Het resultaat van de zoeking en de bewijselementen die door de officier van gerechtelijke politie van de Dienst Vreemdelingenzaken worden verzameld, worden via een proces-verbaal overgezonden aan de procureur des Konings die de zoeking heeft bevolen.

Indien de officier van gerechtelijke politie van de Dienst Vreemdelingenzaken de identiteit en de nationaliteit van een persoon vaststelt die geregistreerd is in de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op de het politieambt, worden deze gegevens ook meegedeeld aan de gegevensbank om deze te actualiseren.

§ 2. De Dienst Vreemdelingenzaken houdt een register bij van de zoekingen bedoeld in paragraaf 1. Dit register bevat:

  1. een afschrift van de machtiging van de bevoegde magistraat;

  2. een afschrift van het proces-verbaal bedoeld in paragraaf 1;

  3. alle informatie die tijdens de zoeking bedoeld in paragraaf 1 werd aangetroffen en relevant is voor de in paragraaf 1 bedoelde finaliteit;

  4. in voorkomend geval, de datum van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT