Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019, van 20 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het legercontingent voor het jaar 2019 wordt vastgesteld op ten hoogste 27 881 militairen.

Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landsverdediging,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT