Wet tot regeling van het taalgebruik met betrekking tot het screeningsmechanisme ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen, de 4 juillet 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In de zin van deze wet wordt verstaan onder:

 1. samenwerkingsakkoord: het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen;

 2. buitenlandse directe investering: een investering bedoeld in artikel 2, 3°, van het samenwerkingsakkoord;

 3. Interfederale Screeningscommissie: de commissie bedoeld in artikel 2, 5°, van het samenwerkingsakkoord;

 4. zeggenschap: de zeggenschap bedoeld in artikel 2, 1°, van het samenwerkingsakkoord;

 5. buitenlandse investeerder: de investeerder bedoeld in artikel 2, 4°, van het samenwerkingsakkoord.

  Art. 3. § 1. Op straffe van nietigheid, gebeurt de aanmelding bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, § 2 of § 3, van het samenwerkingsakkoord in het Nederlands of in het Frans, met inachtneming van de volgende regels:

 6. ingeval de onderneming of de entiteit waarin de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is haar zetel of vestigingsplaats heeft in het Vlaamse Gewest, wordt de investering aangemeld in het Nederlands;

 7. ingeval de onderneming of de entiteit waarin de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is haar zetel of vestigingsplaats heeft in het Waalse Gewest, wordt de investering aangemeld in het Frans;

 8. ingeval de onderneming of de entiteit waarin de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is haar zetel of vestigingsplaats heeft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wordt de investering aangemeld in het Frans of in het Nederlands;

 9. ingeval de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is in twee of meer ondernemingen of entiteiten waartussen een verhouding van zeggenschap bestaat, dan wordt de investering aangemeld in een taal bepaald op basis van de zetel of vestigingsplaats van de onderneming of entiteit die zeggenschap heeft, overeenkomstig de regels uiteengezet in de bepalingen onder 1° tot 3° ;

 10. ingeval de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is in twee of meer ondernemingen of entiteiten die hun zetel of vestigingsplaats hebben in verschillende gewesten en waartussen geen verhouding van zeggenschap bestaat, dan kan de investering worden aangemeld in het Nederlands of in het Frans.

  § 2. De bijlagen die gevoegd worden bij de aanmelding bedoeld in paragraaf 1 kunnen in een andere taal dan de taal van de aanmelding opgesteld zijn.

  Art. 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT