Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, van 21 juli 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Afdeling 1. - Definities

Art. 2. In deze wet wordt verstaan onder

 1. Instelling: de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) die zijn opgesomd in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen;

 2. Universiteit: de universiteiten behorend tot de Vlaamse Gemeenschap:

  1) "Katholieke Universiteit Leuven";

  2) "Universiteit Antwerpen";

  3) "Universiteit Gent";

  4) "Universiteit Hasselt";

  5) "Vrije Universiteit Brussel"

  de universiteiten behorend tot de Franse Gemeenschap:

  1) " Université de Liège

  2) "Université Libre de Bruxelles";

  3) "Université de Mons";

  4) "Université de Namur";

  5) "Université Catholique de Louvain";

  6) "Université Saint-Louis - Bruxelles";

 3. Profiel: de beschrijving van een specifiek onderzoeksdomein, waarbij het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening in structurele samenwerking tussen een instelling en een universiteit gebeurt en waarin de daarbinnen verwachte competenties en vaardigheden van de FED-tWIN-onderzoeker, de beoogde output qua onderzoek, onderwijs en dienstverlening, de verwachte synergieën tussen de instelling en de universiteit en de bijdragen van beide partijen, worden beschreven;

 4. FED-tWIN-onderzoeker: een deeltijds door een instelling en deeltijds door een universiteit op basis van het profiel aangeworven onderzoeker;

 5. Administratie: de voor de uitvoering van deze wet door de Koning aangewezen overheidsdienst;

 6. Externe fondsen: financieringsmiddelen voor onderzoek die niet behoren tot de interne middelen van de instelling of de universiteit noch tot de subsidies toegekend in het kader van deze wet.

  Afdeling 2. - Algemene beginselen

  Art. 3. Er wordt een subsidieprogramma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de instellingen en de universiteiten ingesteld.

  Dit programma omvat de organisatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten voor de instellingen en universiteiten en de financiering ervan door de federale overheid.

  In het kader van dit programma worden gezamenlijke profielen gecreëerd, waarbij de voor deze profielen geselecteerde FED-tWIN-onderzoekers in een 50/50 %-verhouding of een 40/40 %-verhouding door respectievelijk een instelling en een universiteit worden aangeworven.

  Art. 4. Er kan jaarlijks een oproep voor profielen georganiseerd worden. De eerste oproep vindt plaats in 2017.

  De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het aantal profielen dat per oproep wordt toegekend en de verdeling ervan tussen de instellingen.

  Art. 5. Het verlenen van de in artikel 3 van deze wet bedoelde subsidies gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in hoofdstuk IV van deze wet.

  De globale financiering van de profielen wordt verdeeld op de volgende manier:

 7. 56 % voor profielen afgesloten met de universiteiten behorende tot de Vlaamse Gemeenschap;

 8. 44 % voor profielen afgesloten met de universiteiten behorende tot de Franse Gemeenschap.

  Art. 6. De instellingen en de universiteiten die wensen deel te nemen aan het programma sluiten gezamenlijk een raamovereenkomst af met de administratie.

  De raamovereenkomst bevat minstens volgende verbintenissen:

  1. de toetreding van de in dit artikel bedoelde instellingen en universiteiten tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT