Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2018 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, van January 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 1. - Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat

Hoofdstuk 1. - Balans en resultatenrekening

Art. 2. De samenvatting van de balans en resultatenrekening is opgenomen in de tabel A.

Hoofdstuk 2. - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Art. 3. De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B.

TITEL 2. - Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de federale staat

Hoofdstuk 1. - Ontvangsten

Art. 4. De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het jaar worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C.

Art. 5. De tijdens het begrotingsjaar geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D.

Hoofdstuk 2. - Uitgaven

Art. 6. De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E.

Art. 7. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2018 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, dienen geen aanvullende vastleggingskredieten te worden toegekend.

Art. 8. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2018 gedaan boven of buiten de uitgetrokken vereffeningskredieten, dienen geen aanvullende kredieten toegekend te worden.

Hoofdstuk 3. - Organieke fondsen

Art. 9. De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het begrotingsjaar 2018 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F.

Hoofdstuk 4. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 10. De ontvangsten en uitgaven, alsook de begin- en eindsaldi op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G.

TITEL 3. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 11. De verrichtingen op de begrotingen van de Staats-diensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren worden vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel H.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-02-2021, p. 15005 )

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2021.

FILIP

Van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT