Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2015 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, de 23 mars 2017

TITEL Ier. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL II. - Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Federale Staat

HOOFDSTUK I. - Balans en resultatenrekening

Art. 2. De samenvatting van de balans en resultatenrekening is opgenomen in tabel A.

HOOFDSTUK II. - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Art. 3. De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B.

TITEL III. - Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Federale Staat

HOOFDSTUK I. - Ontvangsten

Art. 4. De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het jaar worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C.

Art. 5. De tijdens het begrotingsjaar geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D

HOOFDSTUK II. - Uitgaven

Art. 6. De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E.

Art. 7. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2015 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, dienen geen aanvullende vastleggingskredieten te worden toegekend.

Art. 8. Er moeten geen aanvullende limitatieve kredieten worden toegekend tot dekking van uitgaven van het begrotingsjaar 2015 gedaan boven of buiten de vereffeningskredieten.

HOOFDSTUK III. - Organieke fondsen

Art. 9. De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F.

HOOFDSTUK IV. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 10. De ontvangsten en uitgaven, alsook de begin- en eindsaldi op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G.

TITEL IV. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT