Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, de 19 juin 2023

TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

 1. het beroep: het beroep van landmeter-expert bedoeld in artikel 3;

 2. de Orde: de Orde van landmeters-experten bedoeld in artikel 26;

 3. het tableau: het tableau van de landmeters-experten bedoeld in artikel 4;

 4. zelfstandige: de persoon die het beroep van landmeter-expert in hoofd- of bijberoep uitoefent, buiten een publiekrechtelijk statuut of buiten een arbeidsovereenkomst;

 5. werknemer: de persoon die het beroep van landmeter-expert voltijds of deeltijds uitoefent in het kader van een arbeidsovereenkomst en die niet aangeworven is door een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een gemeenschap, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling;

 6. ambtenaar: de persoon die het beroep van landmeter-expert uitoefent voor een openbare dienst waar hij benoemd of aangeworven is, zoals de Staat, een gewest, een gemeenschap, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling;

 7. de minister: de minister bevoegd voor Middenstand;

 8. lidstaat: de lidstaat bedoeld in artikel 2, § 1, l), van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties;

 9. de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties: de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties;

 10. het register: het register van de dienstverrichters, bedoeld in artikel 18;

 11. Algemene Verordening Gegevensbescherming: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

 12. Gegevensbeschermingsautoriteit: de autoriteit bedoeld in artikel 3 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

 13. de Nationale Raad: de Nationale Raad bedoeld in artikel 32;

 14. de Uitvoerende Kamers: de Uitvoerende Kamers bedoeld in artikel 39;

 15. de Kamers van Beroep: de Kamers van Beroep bedoeld in artikel 41;

 16. de FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  TITEL 2. - Het beroep

  Art. 3. Tot de beroepswerkzaamheid van landmeter-expert in de zin van deze wet behoren de volgende activiteiten:

 17. het afpalen van terreinen;

 18. het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, die in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.

  TITEL 3. - Recht om het beroep uit te oefenen en de beroepstitel te dragen en inschrijving op het tableau

  HOOFDSTUK 1. - Het tableau

  Art. 4. § 1. Er wordt binnen de Orde een tableau bijgehouden, opgesplitst in vier lijsten:

 19. de lijst "natuurlijke personen";

 20. de lijst "rechtspersonen";

 21. de lijst "erelandmeters-experten";

 22. de lijst "stagiairs".

  § 2. De lijst "natuurlijke personen" is onderverdeeld in twee afdelingen:

 23. de afdeling "zelfstandigen";

 24. de afdeling "werknemers en ambtenaren".

  § 3. Het tableau bevat de volgende gegevens:

 25. de naam en voornaam of de benaming van de ingeschreven persoon, het inschrijvingsnummer en de contactgegevens;

 26. het adres waar de persoon het beroep uitoefent, overeenkomstig artikel 39, § 1, tweede lid;

 27. het statuut en de hoedanigheid waarin de persoon het beroep uitoefent, overeenkomstig paragraaf 2;

 28. in voorkomend geval, het ondernemingsnummer;

 29. de taal gekozen door de aanvrager zoals vermeld in zijn aanvraag tot inschrijving;

 30. de datum van de eedaflegging.

  Het tableau geeft aan of een natuurlijke persoon of rechtspersoon vermeld in de lijst bedoeld in paragraaf 1, 1° of 2, actief of niet actief is als landmeter-expert, en dit vanaf het moment van zijn eerste inschrijving.

  De perioden waarin een op het tableau ingeschreven persoon weggelaten, geschorst of van het tableau is geschrapt, worden op het tableau vermeld als perioden van inactiviteit.

  De Koning kan, na advies van de Nationale Raad, het tableau aanvullen met bijkomende gegevens die rechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening. Die bijkomende gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van het tableau.

  § 4. De Koning bepaalt welke lijsten en gegevens in het tableau worden bekendgemaakt naar gelang van de hoedanigheid van de ingeschreven persoon, alsmede de wijze van raadpleging van de niet-gepubliceerde gegevens die de Orde in het inschrijvingsdossier van een persoon bewaart.

  § 5. De delen van het tableau die openbaar zijn, worden gepubliceerd op de website van de Orde. Voor lijsten en gegevens van het tableau die niet openbaar zijn, wordt onder de door de Koning bepaalde voorwaarden toegang verleend aan door de minister aangewezen instanties en beroepsgroeperingen en aan elke belanghebbende derde.

  § 6. De gegevens van de personen ingeschreven op het tableau mogen slechts gedurende tien jaar na de weglating van de ingeschreven persoon bewaard worden, tenzij die gegevens verband houden met het beheer van een lopend geschil en voor zover die gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het beheer van dat geschil en gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van dat geschil en dat onder voorbehoud van wat bepaald is in het tweede lid.

  De Orde bewaart de gegevens die toelaten de persoon te identificeren, met name zijn naam, zijn voornaam of zijn benaming, zijn inschrijvingsnummer en zijn beroepsadres, na de maximale bewaringstermijn bepaald in het eerste lid enkel om de belanghebbende toe te laten na te gaan of een plan ondertekend werd door een landmeter-expert die actief was op het moment van de ondertekening van dat plan. De gegevens die zo voor onbepaalde duur bewaard worden volgens de door de Koning te bepalen nadere regels, zijn niet meer openbaar en de informatie die op zijn vraag wordt meegedeeld aan een belanghebbende, is enkel bedoeld om na te gaan of de landmeter-expert die het voorwerp uitmaakt van de vraag, al dan niet actief was op het moment van de ondertekening van het plan.

  De Koning kan eveneens specifieke bewaartermijnen voor gegevens vastleggen op basis van de doelstelling en het type van de bedoelde gegevens zonder dat die termijnen de maximale termijn vastgelegd in het eerste lid mogen overschrijden.

  HOOFDSTUK 2. - Recht om het beroep uit te oefenen en de titel te dragen

  Art. 5. § 1. Geen enkele natuurlijke persoon mag het beroep van landmeter-expert als zelfstandige uitoefenen, indien hij niet op het tableau in de afdeling "zelfstandigen" van de lijst "natuurlijke personen" ingeschreven is met de aanduiding "actief".

  § 2. Geen enkele natuurlijke persoon mag het beroep van landmeter-expert als werknemer of ambtenaar uitoefenen, indien hij niet op het tableau in de afdeling "werknemers en ambtenaren" van de lijst "natuurlijke personen" ingeschreven is met de aanduiding "actief".

  § 3. De stagiairs mogen de beroepsactiviteiten van landmeter-expert bedoeld in artikel 3 en de activiteiten die gewoonlijk worden uitgeoefend door een landmeter-expert, zoals omschreven in de voorschriften inzake de plichtenleer bedoeld in artikel 21, uitoefenen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van hun stagemeester. De stagemeester en de stagiair ondertekenen samen de in artikel 3 bedoelde plannen, akten of processen-verbaal. Ze zijn ingeschreven op de lijst "stagiairs".

  § 4. Het beroep van landmeter-expert mag alleen uitgeoefend worden door een rechtspersoon indien deze met de aanduiding "actief" is ingeschreven op het tableau in de lijst "rechtspersonen".

  Een natuurlijke persoon die is ingeschreven op het tableau mag het beroep van landmeter-expert echter uitoefenen in een rechtspersoon zonder dat die rechtspersoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 14, § 1. In dat geval mag die rechtspersoon het beroep niet zelf uitoefenen.

  De landmeter-expert natuurlijk persoon blijft als enige aansprakelijk voor de naleving van de deontologische regels bij de uitoefening van het beroep van landmeter-expert binnen die rechtspersoon.

  Art. 6. § 1. Enkel de natuurlijke persoon die ingeschreven is op het tableau in de desbetreffende afdeling van de lijst "natuurlijke personen" met de aanduiding "actief" mag de titel van landmeter-expert dragen.

  Enkel de natuurlijke persoon die ingeschreven is op de lijst "stagiairs" mag de titel van landmeter-expert-stagiair dragen.

  § 2. Enkel de rechtspersoon die ingeschreven is op het tableau in de lijst "rechtspersonen" met de aanduiding "actief" mag de titel van landmeter-expert gebruiken of opnemen in zijn maatschappelijke benaming. De titel mag echter wel worden gebruikt om te verwijzen naar de natuurlijke persoon landmeter-expert ingeschreven op het tableau, die in naam en voor rekening van de rechtspersoon optreedt.

  § 3. Enkel de persoon die ingeschreven is op het tableau in de lijst "erelandmeters-experten" mag de titel van erelandmeter-expert dragen.

  De Koning keurt, op voorstel of na advies van de Nationale Raad, de regels goed volgens dewelke de titel van erelandmeter-expert mag gedragen worden.

  § 4. Onverminderd de paragrafen 1 tot 3 mag niemand een andere titel dragen die verwarring kan scheppen of zou kunnen scheppen met die van landmeter-expert, van landmeter-expert-stagiair of van erelandmeter-expert.

  HOOFDSTUK 3. - Voorwaarden voor inschrijving van een natuurlijke persoon

  Art. 7. § 1. Iedere natuurlijke persoon:

  a) die zich wil vestigen om het beroep als zelfstandige uit te oefenen;

  b) of het beroep wil uitoefenen als werknemer of ambtenaar;

  c) of die de beroepstitel wil dragen;

  vraagt zijn inschrijving op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT