Wet teneinde te waarborgen dat de slachtoffers van geweld vooraf hebben ingestemd met een bemiddeling, een verzoening of een verwijzing naar een kamer voor minnelijke schikking, de 6 novembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 731, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 18 juni 2018, wordt aangevuld met de volgende zin:

"Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing.".

Art. 3. In artikel 1253ter/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing.";

 2. paragraaf 3, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing.".

  Art. 4. Artikel 1253ter/3, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wet-boek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing.".

  Art. 5. Artikel 1255, § 6, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 30 juli 2013, wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing.".

  Art. 6. In artikel 1322nonies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 2007 en vervangen bij de wet van 20 juli 2022, worden de volgende wijzingen aangebracht:

 3. paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT