Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet., de 28 décembre 1994

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in de nieuwe gemeentewet.

Artikel 1. Titel XIII van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, wordt aangevuld (met een artikel 280bis), luidende : (Erratum, zie B.St. 21-07-1995, p. 19946)

" Art. 280bis. - De gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad oefent de bevoegdheden uit die aan de provinciegouverneur worden toegewezen door de artikelen 9, 10, 13, eerste lid, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 en 290.

Artikel 79 is van toepassing op de personeelsleden die onder leiding staan van de gouverneur of de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. "

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in de provinciewet.

Art. 2. Artikel 14, tweede lid, van de provinciewet van 30 april 1836 wordt vervangen door de volgende bepaling:

" Zij worden benoemd en afgezet door de Koning.

De griffiers worden benoemd, geschorst en afgezet door de provincieraad. Om tot de provinciegriffier te kunnen worden benoemd, moeten de kandidaten ten minste 25 jaar oud zijn. De Koning bepaalt de andere benoemingsvoorwaarden, alsmede de schorsings- en afzettingsvoorwaarden die gelden voor de griffiers."

Art. 3. _ Deze wet treedt in werking op 1 januari 1995. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Chateauneuf-de-Grasse, 28 december 1994.

ALBERT

Van Koningswege...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT