Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen., de 18 décembre 2002

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Zij zet de richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn, om in het Belgische recht voor de volledige publieke sector.

Art. 2. Artikel 2, 1°, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen wordt vervangen als volgt :

" 1° de personeelsleden van Landsverdediging en de personeelsleden van de federale politie en van de korpsen van de lokale politie. "

Art. 3. Artikel 4 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :

" De in het derde lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid is niet van toepassing op de personen van wie de rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld. "

Art. 4. In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 23 juni 1981, 22 januari 1985, 21 december 1994 en 12 augustus 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. 1° wordt aangevuld met het volgende lid :

  " Met betrekking tot de werknemers tewerkgesteld in een overheidsdienst die niet onder de toepassing valt van Hoofdstuk III, afdelingen 1 en 2, van de arbeidswet van 16 maart 1971 : de in voorkomend geval geldende variabele uurroosters met vermelding van de vastgestelde grenzen in dit verband en met verwijzing naar de betrokken teksten. ";

 2. de bestaande en door 1° gewijzigde tekst vormt § 1 en wordt aangevuld met een § 2, luidende :

  " § 2. Met betrekking tot de werknemers tewerkgesteld in een overheidsdienst kan, voor de toepassing van § 1, in voorkomend geval verwezen worden naar de teksten die van toepassing zijn. "

  Art. 5. In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 januari 1985 en 26 juni 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. Tussen het eerste en het tweede lid wordt het volgende lid ingevoegd :

  " Het bericht met opgave van de plaats waar de teksten waar het arbeidsreglement op basis van artikel 6, § 2 desgevallend naar verwijst kunnen worden geraadpleegd, moet worden aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats. ";

 4. Tussen het derde en het vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd :

  De werknemers tewerkgesteld in een overheidsdienst moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats inzage kunnen hebben van de teksten waar het arbeidsreglement op basis van artikel 6, § 2 desgevallend naar verwijst. "

  Art. 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT