Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende de aflevering van inlichtingen door de ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, de 31 juillet 2023

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het wetboek der successierechten en van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreffende de aflevering van inlichtingen door de ambtenaren van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie

Art. 2. In artikel 90 van het Wetboek der successierechten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het derde lid:

  1. wordt het woord "zoomede" telkens vervangen door het woord "alsmede";

  2. worden de woorden "de openbare ambtenaren ermede belast de goederen van de erfenis te verkopen of te hypothekeren" vervangen door de woorden "de openbare ambtenaren die belast zijn met de verkoop van goederen van de nalatenschap of met het vestigen van hypotheek daarop";

  3. worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning";

 2. het vierde lid wordt vervangen als volgt:

  "Dit attest wordt binnen de maand van de aanvraag per aangetekende zending afgeleverd.".

  Art. 3. In artikel 143 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 april 2016 en 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. het eerste lid wordt vervangen als volgt:

  "Onverminderd de bijzondere wetten, leveren de ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie afschriften of uittreksels van de successieaangiften af:

 4. op verzoek van een daarbij rechtstreekse betrokkene, van een van zijn erfgenamen of rechthebbenden;

 5. op verzoek van een derde, ingevolge een beschikking van de vrederechter.";

 6. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "De aflevering van deze stukken geeft recht op een retributie.".

  Art. 4. Artikel 144 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2018, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 144. De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie zijn ertoe gehouden, op eenvoudig verzoek, aan eenieder, tegen een retributie, de eigendomstitels van de onroerende goederen te doen kennen.".

  Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 144/1 ingevoegd, luidende:

  "Art. 144/1. § 1. De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie kunnen kosteloos inlichtingen afleveren aan:

 7. de administratieve diensten van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de intercommunales, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 8. de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges;

 9. de openbare instellingen of inrichtingen, namelijk de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT