Wet houdende wijziging van het artikel 2 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, de 7 novembre 2021

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, vervangen bij de wet van 7 december 2016, worden de woorden ", indien de Koning, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de toepassing van Titel I van deze wet tot zulke Staat uitbreidt" opgeheven.

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT