Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen, van February 25, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - WIJZIGINGEN INZAKE DE PERSONENBELASTING

Art. 2. Artikel 7, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, wordt vervangen als volgt:

" § 1. Inkomsten van onroerende goederen zijn:

 1. voor niet verhuurde onroerende goederen:

  - het kadastraal inkomen wanneer het gaat om ongebouwde onroerende goederen, materieel en outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, of de eigen woning;

  - het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere goederen betreft;

 2. voor verhuurde onroerende goederen:

  1. voor goederen verhuurd aan een natuurlijke persoon die ze noch geheel, noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid:

   - het kadastraal inkomen wanneer het ongebouwde onroerende goederen of materieel en outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, betreft;

   - het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere goederen betreft;

  2. het kadastraal inkomen, wanneer die goederen overeenkomstig de pachtwetgeving of een vergelijkbaar buitenlands recht dat de pachtprijzen beperkt, zijn verhuurd en door de huurder voor land- of tuinbouw worden gebruikt;

   bbis) het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het gaat om gebouwde onroerende goederen verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan:

   - aan een natuurlijke persoon om uitsluitend als woning te worden gebruikt;

   - aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend gezamenlijk als woning gebruiken;

  3. het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen dat niet lager mag zijn dan het kadastraal inkomen, wanneer het andere ongebouwde onroerende goederen of materieel en outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, betreft, of het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere gebouwde onroerende goederen betreft;

 3. de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten.".

  Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in België gelegen" opgeheven.

  Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, wordt het eerste lid als volgt vervangen:

  "Voor de toepassing van deze afdeling en onder voorbehoud van artikel 494, §§ 3 en 6, wordt het uit een schatting of herschatting voortspruitend kadastraal inkomen, geacht te bestaan:

 4. vanaf de dag waarop het feit waarvan de aangifte bij toepassing van artikel 473, § 1 en § 2, eerste lid, is voorgeschreven, zich heeft voorgedaan;

 5. vanaf 1 januari 2021 voor de in artikel 473, § 2, tweede lid, bedoelde onroerende goederen;

 6. vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT