Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, de 25 décembre 2016

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangepast wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen

Sectie 01. DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Art. 3. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggings- en vereffeningskredieten van de afdelingen 35 en 36 onder elkaar herverdeeld worden.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4. De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-01-2017, p. 2048 )

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT