Wet houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector, de 20 novembre 2022

TITEL 1. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder de zorgsector verstaan: de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.

Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités:

-318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;

- 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;

- 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

- 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

- 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

- 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.

Onder de openbare zorgsector wordt verstaan de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Voor de toepassing van deze wet wordt onder de zorgsector eveneens verstaan:

- de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

- de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

TITEL 2. - Sociale Zaken

HOOFDSTUK 1. - Uitbreiding van de mogelijkheden tot studentenarbeid in de zorgsector

Art. 3. In afwijking van artikel 17bis, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden de tijdens het derde en vierde kwartaal van 2022 gepresteerde uren in de zorgsector als bedoeld in artikel 2, niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren.

HOOFDSTUK 2. - Vermindering van werknemersbijdragen voor gepensioneerden die werken in de zorgsector

Art. 4. Het opschrift van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, wordt vervangen als volgt:

"Wet tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid.".

Art. 5. In dezelfde wet, waarvan het opschrift vervangen werd bij artikel 4, wordt een artikel 3bis/3 ingevoegd, luidende:

"Art. 3bis/3. In afwijking van de artikelen 38, § 2, en 23, negende lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, genieten de gepensioneerden een vrijstelling van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen op het loon, betaald ingevolge hun tewerkstelling als gepensioneerde bij een werkgever uit de zorgsector.

Deze vrijstelling van de persoonlijke bijdragen gebeurt na toepassing van de werkbonus bedoeld in artikel 2 en kan niet worden gecumuleerd met de verminderingen van de persoonlijke bijdragen zoals bedoeld in artikel 3bis en 3bis/2.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  1. "werkgevers uit de zorgsector": de werkgevers behorend tot de zorgsector zoals gedefinieerd in artikel 2;

  2. "gepensioneerde": een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022 of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen die leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.".

    HOOFDSTUK 3. - Tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector

    Art. 6. § 1. De definitie van de term "organisatie" zoals vermeld in artikel 3, 3°, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt uitgebreid tot de organisaties die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT