Wet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, gedaan te Luxemburg op 17 januari 2018, de 7 novembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, gedaan te Luxemburg op 17 januari 2018, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Bij de uitvoering van artikel 5 van het Samenwerkingsverdrag worden de volgende voorschriften in acht genomen:

  1. voor het uitvoeren van inspecties in het kader van de uitvoering van het Samenwerkingsverdrag wordt aan het Groothertogdom Luxemburg hetzelfde bedrag aangerekend als dat van de retributie die wordt opgelegd aan marktdeelnemers voor soortgelijke inspecties;

  2. voor het aanrekenen van alle andere kosten aan het Groothertogdom Luxemburg die voortvloeien uit de toepassing van het Samenwerkingsverdrag wordt uitgegaan van de werkelijke kost.

Art. 4. De inkomsten die voorvloeien uit de toepassing van artikel 5 van het Samenwerkingsverdrag vallen ten gunste van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

BIJLAGE.

Art. N1. Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten

(NOTA : voor het samenwerkingsverdrag, zie 2018-01-17/12)

Handtekening

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT