Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), en de Bijlagen I en II, gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017, de 7 novembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), en de Bijlagen I en II, gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 3. De wijzigingen aan de bijlagen bij het Verdrag, die met toepassing van artikel 17 van dit verdrag worden aangenomen, zullen volkomen gevolg hebben.

BIJLAGEN.

Art. N.

(Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), en de Bijlagen I en II, gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017, zie B.S

Handtekening

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. LAHBIB

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

N. DE MOOR

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Parlementaire werkzaamheden

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: nr. 55-2561 29/03/2022: Zonder verslag (2) Zie het decreet van het Waals Gewest...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT