Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, de 10 mai 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2. In artikel 120 van het Gerechtelijk Wetboek, eerste en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2009 en 5 februari 2016, wordt het cijfer "73" telkens vervangen door het cijfer "75".

Art. 3. In artikel 121, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 februari 2016, wordt het cijfer "73" vervangen door het cijfer "75".

Art. 4. In artikel 122, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 februari 2016, wordt het cijfer "73" vervangen door het cijfer 75".

Art. 5. Artikel 354 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De Koning bepaalt de nadere regels van het telewerken van het gerechtspersoneel.".

Art. 6. In artikel 383, § 2, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het tweede lid, eerste zin, wordt het woord "tweemaal" vervangen door het woord "viermaal";

 2. in het derde lid, tweede zin, wordt het woord "tweemaal" vervangen door het woord "viermaal".

  Art. 7. In artikel 1249/4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2018, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende:

  " § 1/1. Ten aanzien van de geadresseerde, worden de termijnen die vanaf een via het register gedane kennisgeving of mededeling beginnen te lopen, berekend:

 3. vanaf de dag die volgt op de dag van het bericht van opening wanneer het gaat om de kennisgeving van een in artikel 1249/5, § 2, bedoelde oproeping, of van een in artikel 1249/5, § 3, bedoelde beslissing;

 4. vanaf de dag die volgt op de dag van de verzending in de andere gevallen, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen.

  In de in artikel 1, 1°, bedoelde gevallen wordt de kennisgeving bij gebreke van een bericht van opening binnen de twee werkdagen na de verzending van de kennisgeving, als ongedaan beschouwd en wordt overgegaan tot de kennisgeving in papieren vorm.".

  HOOFDSTUK 3. - Vergoeding toegekend aan het gerechtspersoneel voor telewerken in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

  Art. 8. Een vergoeding voor telewerkkosten wordt toegekend aan het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT