Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fi scale en niet-fiscale schuldvorderingen, van February 19, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Algemene Bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling 1. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2. In artikel 5bis, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, worden de woorden "artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851" telkens vervangen door de woorden "artikel 3.30, § 1, van het Burgerlijk Wetboek".

Art. 3. In artikel 39, 1°, tweede lid en 4°, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013, worden de woorden "artikel 1 van de hypotheekwet" telkens vervangen door de woorden "artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek".

Art. 4. In artikel 162 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in de bepaling onder 13°, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "boek II van het Wetboek van Koophandel" vervangen door de woorden "het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen";

 2. in de bepaling onder 13° bis, ingevoegd bij de wet van 10 oktober 1967, worden de woorden " § 2" vervangen door de woorden " § 3".

  Art. 5. In het opschrift van Titel I, Hoofdstuk XVIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 december 2012, worden de woorden "vergunningen tot verandering van naam of van voornamen" vervangen door de woorden "de verzoeken tot verandering van naam".

  Art. 6. In artikel 237 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 december 2012, worden de volgende wijzingen aangebracht:

  1. het woord "en" vóór het woord "adelbrieven" wordt vervangen door de woorden "op de";

  2. worden de woorden "op vergunningen om van naam of voornamen te veranderen, naar de bij dit hoofdstuk vastgestelde bedragen en modaliteiten" vervangen door de woorden "en op de verzoeken tot verandering van naam".

   Art. 7. In het opschrift van Titel I, Hoofdstuk XVIII, Afdeling II van hetzelfde Wetboek, hersteld door de wet van 18 juni 2018, worden de woorden "vergunningen tot verandering van naam of van voornamen" vervangen door de woorden "verzoeken tot verandering van naam".

   Art. 8. In artikel 249 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van wet van 18 juni 2018, worden de volgende wijzingen aangebracht:

  3. het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Een recht is verschuldigd wegens de indiening van het verzoek tot verandering van naam bedoeld in artikel 370/3 van het Burgerlijk Wetboek";

  4. het derde lid wordt opgeheven.

   Art. 9. In het opschrift van Titel I, Hoofdstuk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT