Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid, de 12 mars 2023

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Art. 2. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, wordt paragraaf 5 vervangen als volgt:

" § 5. Iedere persoon die in het kader van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, of van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid een certificaat inzake meststoffen, bodemverbeterende middelen of teeltsubstraten vraagt aan de FOD VVL, is gehouden per certificaat een retributie van 100 EUR te betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, ongeacht het aantal kopieën van het certificaat."

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel

Art. 3. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt:

" § 4. Wanneer de koper de verklaring met de hoeveelheden melk niet binnen de termijn vermeld in paragraaf 2 overmaakt, wordt het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage verhoogd met 20 %."

Art. 4. Artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019, wordt vervangen als volgt:

"Art. 5. Indien een koper het bedrag van de verplichte bijdragen, de interesten en 25 euro voor de administratieve kosten na een eerste aanmaning niet betaalt, wordt het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage verhoogd met 20 % en vermeerderd met 25 euro administratieve kosten. De aanmaningen en verzoeken tot het betalen van deze bedragen worden door de FOD VVVL aan de koper verzonden bij aangetekend schrijven, respectievelijk minstens zestig dagen en negentig dagen na de datum van verzending van het aanslagbiljet."

HOOFDSTUK 4. - Verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT