Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, de 29 novembre 2022

TITEL 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

Art. 2. Artikel 153, § 2, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt aangevuld als volgt:

"4° "minimale verpleegkundige gegevens": de verpleegkundige gegevens die krachtens artikel 92 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen door de ziekenhuizen moeten worden geregistreerd en meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid;

 1. "personeelsgegevens": personeelsgegevens die krachtens artikel 92 van de gecoördineerde wetten op de ziekenhuizen door de ziekenhuizen moeten worden geregistreerd en medegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Volksgezondheid".

  Art. 3. In dezelfde wet wordt artikel 157, opgeheven bij de wet van 24 december 2002, hersteld als volgt:

  "De federale overheidsdienst stelt aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de minimale verpleegkundige gegevens en de personeelsgegevens die nodig zijn voor het verrichten van wetenschappelijke studies binnen het kader van de wettelijk voorziene opdrachten, rechtstreeks ter beschikking.

  Deze terbeschikkingstelling van gegevens blijft beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betrokken wetenschappelijke studie.

  Voor de in dit artikel bedoelde terbeschikkingstelling en gebruik van bedoelde gegevens, is geen machtiging vereist, en dit noch in het kader van de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, noch in het kader van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid.".

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening

  Art. 4. In de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:

  "Art. 7bis. § 1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de tussenkomsten van de in artikel 5 bedoelde ambulancediensten uitgevoerd vanaf 1 januari 2023.

  § 2. Het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening heeft tot doel de betaling te waarborgen, tot het bedrag bepaald in de door de Koning vast te stellen schalen, van de kosten die uit de tussenkomst van de in artikel 5 bedoelde ambulancediensten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT