Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, de 29 novembre 2022

TITEL 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Bepalingen met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Afdeling 1. - Mondhygiënisten

Art. 2. In artikel 2, m), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 2013, worden de woorden "de mondhygiënisten," ingevoegd tussen de woorden "de diëtisten," en de woorden "de podologen,".

Art. 3. Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

Afdeling 2. - Gedetineerden

Art. 4. In artikel 2, k), van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 13 december 2006 en 26 maart 2007, worden de woorden "en 22° " vervangen door de woorden ", 22° en 24° ".

Art. 5. Het artikel 32, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022, wordt aangevuld met de bepalingen onder 24° en 25°, luidende:

"24° de personen die zijn opgesloten in een gevangenis of geplaatst in een inrichting zoals bedoeld in artikel 3, 4°, a), b) of d) van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, ook als ze genieten van een uitgaansvergunning, penitentiair verlof, verlof of beperkte detentie zoals bepaald in de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten of de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering.

Zijn evenwel uitgesloten: de personen die recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging in toepassing van artikel 32, eerste lid, 1° tot 23° van deze wet of krachtens een buitenlandse regeling van verzekering voor geneeskundige verzorging.

25° de personen ten laste van de onder 24° bedoelde gerechtigden die Belg zijn of zijn toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk.".

Art. 6. In artikel 37 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 19, eerste lid, worden de woorden "en 19° " vervangen door de woorden ", 19° of 25° ";

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 24, luidende:

" § 24. Geen enkel persoonlijk aandeel zoals bedoeld in artikel 37sexies, met inbegrip van de persoonlijke aandelen die niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het bedrag van de persoonlijke aandelen die daadwerkelijk door de rechthebbende ten laste worden genomen, is door de persoon die is opgesloten in een gevangenis of geplaatst in een inrichting zoals bedoeld in artikel 3, 4°, a), b) of d) van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, verschuldigd in de verstrekkingen bedoeld in artikel 34.

Voor de personen zoals bedoeld in deze paragraaf kunnen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen worden aangerekend voor het verblijf in een eenpersoonskamer.".

Art. 7. In artikel 37quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 5 juni 2002 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 8. In artikel 56, § 3bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT