Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken, de 11 décembre 2016

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 2. Artikel 1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007, wordt aangevuld met een bepaling onder 13° luidende als volgt :

"13° de Vlaamse bestuursrechtscolleges.".

Art. 3. In artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007, wordt aangevuld door de volgende zin :

"Het ongeval veroorzaakt door terrorisme, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 betreffende de ver-zekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, en overkomen tijdens de uitoefening van het ambt, wordt geacht te zijn overkomen door de uitoefening van het ambt.".

Art. 4. In artikel 14, § 1, 5°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, wordt de bepaling onder d) opgeheven.

Art. 5. In artikel 20novies van dezelfde wet ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007 worden de woorden "bezorgen zij de overheid" vervangen door de woorden "bezorgen zij de overheid en het slachtoffer of zijn rechthebbenden".

Art. 6. In hoofdstuk IVbis van dezelfde wet ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007 wordt een artikel 20decies ingevoegd, luidende :

"Art. 20decies. In geval van betwisting tussen een bestuur, een dienst, een instelling, een inrichting of een persoon die zijn opgesomd in de artikelen 1 en 1bis en waarop deze wet toepasselijk is gemaakt en het Fonds voor arbeidsongevallen over de tenlasteneming van het arbeidsongeval en de handhaving van de weigering van de overheid om het ongeval ten laste te nemen, kan het Fonds het geschil voor de bevoegde rechtbank brengen.

Het brengt de overheid, het slachtoffer of zijn rechthebbenden en, in voorkomend geval, voor het personeelslid dat geen vast benoemd ambtenaar is, de verzekeringsinstelling van het slachtoffer, per aangetekende zending op de hoogte van zijn intentie om het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen na een termijn van drie maanden vanaf die verzending.

Het slachtoffer of zijn rechthebbenden kunnen, binnen die termijn van drie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT