Wet houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, de 27 juin 2021

Hoofdstuk 1. -Algemene bepalingen

Artikel 1.01.1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2. De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

Art. 1.01.3. In artikel 1-01-3 van de wet van 22 december 2020 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 wordt paragraaf 3 vervangen als volgt:

" § 3. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05 en 11.40.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon -, de basisallocaties 33.00.05 betreffende de toelagen aan de vzw's Sociale diensten en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12, 74 en 72, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onderen uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99."

Art. 1.01.4. De diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 3° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat rekenen het vakantiegeld van het jaar 2021 aan op het begrotingsjaar 2021.

De algemene en budgettaire boeking van het vakantiegeld van de diensten die gebruikmaken van de Fedcom-toepassing zal worden uitgevoerd pro rata de datum van de instap in de nieuwe Persopay-loonmotor.

De betrokken diensten hebben de toestemming om een negatief ESR-saldo te vertonen ten bedrage van de kredieten gerelateerd aan de regularisatie van de boeking van het vakantiegeld.

Art. 1.01.5. In uitvoering van artikel 19, § 3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat wordt het plafond van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer met dergelijke verbintenissen in de onderstaande tabel vastgelegd.

N° Entité - Libellé Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes
-
Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen
Nr. Entiteit - Omschrijving
EN_61019 - Centre international de Presse 293.192 € EN_61019 - Internationaal Perscentrum
EN_62001 - Régie des Bâtiments (budget régulier) 245 649 958 € EN_62001 - Regie der Gebouwen (reguliere begroting)
EN_62001 - Régie des Bâtiments (budget supplémentaire dans le cadre du RRF) 205 700 000 € EN_62001 - Regie der Gebouwen (bijkomende begroting in het kader van het RRF)
EN_62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 3.165.611 € EN_62004 - Fed. Agentsch. Veil. Voedselket.
EN_62005 - Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile 11.338.268 € EN_62050 - Fed.Agentschap Asielzoekers
EN_62050 - Agence de la dette 571.000 € EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld

Hoofdstuk 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen

Sectie 02. - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 2.02.1. In artikel 2.02.2, derde lid, van de wet van 22 december 2020 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 worden de woorden "Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen" " vervangen door de woorden "Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen" op de basisallocaties 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 en 02.35.01.33.00.01."

Art. 2.02.2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het fonds Financiering van communicatieopdrachten (programma 02-31-1), tot beloop van een bedrag van 355.510,16 EUR, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 06. - FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 2.06.1. In artikel 2.06.4 van de wet van 22 december 2020 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 wordt, onder het programma 40/0, de tekst "basisallocatie 06.40.01.4160.05" vervangen door de tekst "basisallocatie 06.40.01.3300.05".

In hetzelfde artikel wordt, onder het programma 50/0, de tekst "basisallocatie 06.50.11.4160.05" vervangen door de tekst "basisallocatie 06.50.11.3300.05".

Hetzelfde artikel 2.06.4 wordt als volgt aangevuld:

"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT