Wet betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek, de 29 juin 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1.1.1.1. van het Belgisch Scheepvaartboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het eerste lid van paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 67°, luidende:

  "67° MRV-Verordening: Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van richtlijn 2009/16/EG.".

 2. paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 3°, luidende:

  "3° internationale en Unierechtelijke verdragen en akten betreffende de scheepvaart: de bronnen van een scheepvaartrecht opgenomen in paragraaf 1, bepalingen 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18° ; 19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° en 67".

  Art. 3. In artikel 1.1.1.3. van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 16 juni 2020, 18 juni 2020 en 16 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 11° aangevuld met de woorden "en schepen die bestemd of gewoonlijk gebruikt worden voor bedrijfs- of beroepsmatige visserij";

  2. paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 26°, luidend:

   "26° vissersvaartuig: een zeeschip dat bestemd of gewoonlijk bedrijfs- of beroepsmatige gebruikt wordt voor het vangen van vis of andere levende rijkdommen van de zee.".

   Art. 4. In artikel 2.1.1.3., eerste lid, 2°, van hetzelfde wetboek worden de woorden "visserij of" opgeheven.

   Art. 5. Artikel 2.2.6.20. van hetzelfde wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:

   "De borgtocht of zekerheid bedoeld in het eerste lid kan worden gesteld door middel van:

  3. het storten van een geldsom die geconsigneerd wordt bij de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas;

  4. een bankgarantie verleend door een in België gevestigde bank;

  5. een getekende garantie verleend door een lid van de "International Group of Protection and Indemnity Clubs" en die aanvaard wordt door de beslaglegger.".

   Art. 6. In artikel 2.3.1.22., § 1, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  6. in de inleidende zin van de bepaling onder 2° worden de woorden "de cognossementen die worden uitgegeven" vervangen door de woorden "de verbintenissen die worden aangegaan";

  7. in de bepaling onder 2° worden in de punten b) en c) de woorden "het betrokken cognossement" vervangen door de woorden "de betrokken verbintenis".

   Art. 7. In artikel 2.4.5.3. van hetzelfde wetboek wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

   Art. 8. Artikel 2.4.5.4. van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

   Art. 9. In artikel 2.6.2.25., § 3, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021, wordt het woord "cognossement" vervangen door het woord "vervoersovereenkomst".

   Art. 10. In artikel 2.6.2.30., § 1, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juni 2021, wordt de zin "Vertraging ontstaat wanneer de goederen niet afgeleverd worden op de plaats van bestemming aangeduid in het vervoersdocument binnen de afgesproken tijd." opgeheven.

   Art. 11. In artikel 2.7.7.11. van het hetzelfde wetboek worden de volgende wijzingen aangebracht:

  8. in paragraaf 5 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

   "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is belast met de inning van de bijdragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3. Bij de inning boekt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deze bedragen onmiddellijk op het begrotingsfonds "Fonds betreffende de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen" zoals bedoeld in rubriek 33 van de tabel bij de organieke wet van 27...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT