27 NOVEMBER 2002. - Wet tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994 en 4 mei 1999, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende :

Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, begrepen is in een door de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte.

Art. 3. Deze wet treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2003.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

_______

Nota

(1) Parlementaire verwijzingen :

Senaat :

Stukken :

2-468 -1999/2000 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer de Clippele.

2-468 - 2000/2001 :

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

2-468 - 2000/2001 :

Nr. 4 : Amendementen.

Nr. 5 : Verslag.

Nr. 6 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 7 : Amendementen.

Nr. 8 : Aanvullend verslag.

Nr. 9 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 10...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT