29 DECEMBER 2010. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2. De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen.

HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepaling

Art. 3. In de tekst van artikel 2.44.9, § 1, van de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt het bedrag van « 7.502.000 EUR » vervangen door « 7.509.000 EUR ».

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4. De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

Y. LETERME

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

De Minister van Begroting,

G. VANHENGEL

De Staatssecretaris voor Begroting,

M. WATHELET

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

_______

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers

Stukken :

Doc 53 0556/ (2010/2011) :

001 : Wetsontwerp.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT