8 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari van 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 111;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995 tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de als volgt verklaarde dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de afwezigheid van een reglementaire tekst die de samenstelling en de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs vaststelt;

Overwegende dat de betrokken Centrale commissie personeelsleden moet reaffecteren die beschikbaar zijn hetzij door van rechtswege aan te stellen, hetzij door de reaffectaties aan te nemen die door de Inrichtende machten en de plaatselijke Commissies gevoerd zijn in het gewoon onderwijs die zij opnieuw tewerk moet stellen volgens dezelfde procedure, de personeelsleden die beschikbaar zijn en wachten om te worden gereaffecteerd, dat ze in tweede instantie moet beraadslagen in de naam van de Minister over de beroepen die werden ingediend door de Inrichtende machten of de personeelsleden van het kleuter- of lager gewoon onderwijs tegen de beslissingen van de regionale Commissies van reaffectatie, dat ze moet beraadslagen in de naam van de Minister over de aanvragen om niet-verlenging van voornoemde reaffectaties en nieuwe tewerkstellingen;

Overwegende dat de werken van de regionale Commissies af zijn;

Dat het dus belangrijk is dat de Centrale commissie onmiddellijk haar taken kan uitvoeren,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de inrichtende machten en de gesubsidieerde personeelsleden van de inrichtingen van het vrij gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs.

Art. 2. Voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI