23 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 27 september 2004 en door het ministerieel besluit van 6 juni 2006,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT