Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de..., de 30 septembre 2002

Artikel 1.

§ 1. 1° Voor de berekening van het arbeidsvolume gedurende een kwartaal van de werknemers, die tewerkgesteld zijn aan boord van schepen waarvoor een zeebrief kan worden voorgelegd en varen onder een vlag uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid er arbeiders of die tijdelijk onderworpen zijn aan de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, wordt verstaan onder :

d : de dagen bedoeld in artikel 24, 1°, ), b), c) en e) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met uitzondering van de dagen gedekt door de vergoedingen, bedoeld in artikel 19, § 2, 2°, a), b), d) en e) van dit koninklijk besluit;

v : de dagen bedoeld in artikel 24, d) van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969;

g : de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als gelijkgestelde dag aangegeven dagen, met uitzondering van de dagen tijdelijke werkloosheid te wijten aan economische oorzaken bedoeld in artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

b : de arbeidsdagen waarvoor bijdragen worden gestort, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 van het koninklijk besluit van 15 september 1965 met betrekking tot de inning van de bijdragen in de regeling voor overzeese sociale zekerheid;

w : het aantal kalenderdagen van het kwartaal van de aangifte bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

  1. Het arbeidsvolume van de werknemers, bedoeld in 1° is gelijk aan : (d+v+g+b)/w.

§ 2. Indien de werkgevers voor een bepaald kwartaal niet bewijzen dat een ten minste gelijkwaardig arbeidsvolume werd behouden in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van 1996, dan zijn de vrijgestelde bijdragen voor het betrokken kwartaal verschuldigd.

Art. 2. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT