Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twe

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08017)

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttreding o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereiste :

Vereiste diploma's op 30 april 2008 :

- diploma's of getuigschrift behaald in een afdeling behorende tot de groep : industriÎle wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen, biotechniek, productontwikkeling of onderwijs in dezelfde domeinen :

o diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van ÈÈn cyclus : b.v. graduaat, professionele bachelor);

o diploma van kandidaats/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie of getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;

- diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur;

- diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT