24 JANUARI 2002. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999., de 24 janvier 2002

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiÎ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiÎ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999, zal volkomen gevolgd hebben.

Art. 3. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 6 januari 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

De Minister van FinanciÎn,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden

Zitting 2000-2001. Senaat. Documenten. - Ontwerp van wet ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT