Welzijn

 
GRATIS UITTREKSEL

9 FEBRUARI 2021. - Erkenningen Centra voor Algemeen Welzijnswerk. - Wijzigingen

1) Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 9 februari 2021 wordt bepaald:

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de secretaris-generaal van 4 februari 2019 tot erkenning van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 17 december 2019 en 28 juli 2020, wordt het getal 216,32 vervangen door het getal 224,12.

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid wordt het getal 12,90 vervangen door het getal 14,70;

 2. in het tweede lid, 1° wordt het getal 11,70 vervangen door het getal 13,50.

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de datum "30 juni 2020" vervangen door de datum "30 juni 2021".

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

  In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen dit besluit.

  Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van het bestreden besluit en bevat:

  • het opschrift `verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;

  • de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;

  • het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;

  • de naam en het adres van de verwerende partij.

  De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf deze publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.

  De verzending naar de Raad van State gebeurt ofwel bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het verzoekschrift ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State). Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/, doorklikken naar `procedure' en dan naar `bestuursrechtspraak'.

  2) Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 9 februari 2021 wordt bepaald:

  Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de secretaris-generaal van 4 februari 2019 tot erkenning van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Boom-Mechelen-Lier, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 17 december 2019 en 28 juli 2020, wordt het getal 59,57 vervangen door het getal 63,00.

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de datum "30 juni 2020" vervangen door de datum "30 juni 2021".

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

  In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen dit besluit.

  Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van het bestreden besluit en bevat:

  • het opschrift `verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;

  • de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;

  • het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;

  • de naam en het adres van de verwerende partij.

  De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf deze publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.

  De verzending naar de Raad van State gebeurt ofwel bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het verzoekschrift ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State). Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/, doorklikken naar `procedure' en dan naar `bestuursrechtspraak'.

  3) Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 9 februari 2021 wordt bepaald:

  Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de secretaris-generaal van 4 februari 2019 tot erkenning van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 17 december 2019 en 28 juli 2020, wordt het getal 83,57 vervangen door het getal 87,03.

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het eerste lid wordt het getal 8,73 vervangen door het getal 10,53;

 4. in het tweede lid, 1° wordt het getal 4,20 vervangen door het getal 6,00.

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de datum "30 juni 2020" vervangen door de datum "30 juni 2021".

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

  In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen dit besluit.

  Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT