Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1988 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu., de 2 octobre 1995

Artikel 1. In artikel 1, 1e, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1988 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu worden de weddeschalen van de hiernavermelde graden als volgt vervangen :

 1. vanaf 1 juli 1993 :

  - adjunct-inspecteur boekhouding :

  751 726 - 1 118 214

  3 2 x 10 676

  2 2 x 14 232

  2 2 x 28 463

  10 2 x 24 907

  (Kl 20 j. - Niv. 2 - R24 - Gr. A)

  - verificateur-accountant 1e klasse :

  751 726 - 1 118 214

  3 2 x 10 676

  2 2 x 14 232

  2 2 x 28 463

  10 2 x 24 907

  (Kl 20 j. - Niv. 2 - R24 - Gr. A)

 2. van 1 november 1993 :

  - eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst bij de inspectie van

  de eetwaren :

  1 230 692 - 1 698 179

  3 1 x 24 933

  9 2 x 43 632

  (Kl 24 j. - Niv. 1 - R12 - Gr. B)

  Art. 2. De wedden vermeld in artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit, worden vervangen door de volgende wedden vanaf 1 november 1993 :

  - Voorzitter van de Gerechtelijk-Geneeskundige dienst :

  2 134 796

  vaste wedde te betalen volgens prestaties.

  - Voorzitter van de Sociaal-Medische Rijksdienst :

  2/3 van 2 431 611

  Art. 3. De bijzondere weddeschaal vermeld in artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt vanaf 1 november 1993 vervangen door de volgende weddeschaal :

  882 791 - 1 340 500

  3 1 x 24 933

  10 2 x 38 291

  (Kl 24 j. - Niv. 1 - R10 - Gr. B)

  Art. 4. De bijzondere weddeschaal vermeld in artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende weddeschaal vanaf 1 juli 1993 :

  566 920 - 901 389

  3 1 x 10 676

  2 2 x 14 232

  11 2 x 24 907

  (Kl 20 j. - Niv. 2 - R21 - Gr. A)

  Art. 5. De bijzondere weddeschaal vermeld in artikel 11, 2°, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende weddeschaal vanaf 1 januari 1993 :

  499 063 - 581 193

  3 1 x 4 342

  2 2 x 4 342

  10 2 x 6 042

  (Kl 18 j. - Niv. 4 - R42 - Gr. A)

  Art. 6. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1988, tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt opgeheven vanaf 1 november 1993.

  Art. 7. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 2 oktober 1995.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Volksgezondheid,

  M. COLLA

  De Minister van Begroting,

  H. VAN ROMPUY

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

  Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT