2 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op de artikelen 1, 3, § 1, 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der gebouwen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 2000 en 4 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 10 juli 2002;

Gelet op akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 juni 2002;

Gelet op het protocol nr. 410 van 4 maart 2002 van het Comité voor de federale de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van de niveaus 4 tot 2+ één van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat sommige voorziene maatregelen al in werking getreden zijn, respectievelijk op 1 januari 2002 en 1 juni 2002;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddenschalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 2000 en 4 december 2001 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van Deskundige (R28) als volgt gewijzigd :

19.041,76 -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT