Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Wackens, Sandra tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, Selectie

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Wackens, Sandra tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, Selectiebureau van de Federale Overheid (Frans taalkader), met ingang van 1 juli 2001.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Van der Meersch, Veerle, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken (Nederlands taalkader), met ingang van 1 augustus 2001.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt Mevr. Deville, Annabelle, adjunct-adviseur, door verandering van graad, in de graad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT