Besluit van de waarnemend secretaris-generaal van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement., de 31 octobre 2007

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. het hoofd van het departement : het personeelslid dat belast is met de leiding van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie;

 2. het afdelingshoofd : de personeelsleden, houder van een managementfunctie van N-1 niveau, die belast zijn met de leiding van een subentiteit binnen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie;

 3. teamleider : de personeelsleden van niveau A, die belast zijn met de leiding van een subentiteit binnen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

 4. subentiteit : afdeling of team.

  Art. 3. Dit besluit heeft betrekking op de volgende subentiteiten bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie :

 5. de afdeling management ondersteunende diensten;

 6. de afdeling beleidsondersteuning en academisch beleid;

 7. de afdeling studiedienst en prospectief beleid;

 8. het team valorisatie en industrieel beleid;

 9. het team statistieken en indicatoren;

 10. het team ondernemerschap, wetenschapspopularisering en internationale samenwerking.

  Art. 4. § 1. De bij dit besluit aan de afdelingshoofden en teamleiders gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van de relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, instructies, richtlijnen en beslissingen.

  § 2. De bij dit besluit aan de afdelingshoofden en teamleiders gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend worden binnen de perken van de taakstelling van de subentiteit en van de kredieten en middelen die onder het beheer van de subentiteit ressorteren.

  Art. 5. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :

 11. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;

 12. de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

 13. het afsluiten van overeenkomsten.

  Art. 6. De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de beleidskredieten.

  Art. 7. Ingeval het gebruik van de bij dit besluit verleende delegaties gepaard gaat met het gunnen van een overheidsopdracht, gelden de bepalingen van artikelen 11 en 12.

  Art. 8. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  HOOFDSTUK II. - Delegatie inzake personeelsmanagement.

  Art. 9. Het afdelingshoofd of de teamleider...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT