10 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd strekt ertoe het systeem van de Staatswaarborg voor de verbintenissen aangegaan door financiële instellingen, ingevoerd door Uw besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 20002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, aan te vullen en voormeld koninklijk besluit van 16 oktober 2008 te wijzigen. De machtiging daartoe is verstrekt aan de Koning overeenkomstig genoemd artikel 117bis.

Artikel 117bis, eerste lid, 2°, van de wet van 2 augustus 2002 voorziet meer bepaald in de wettelijke basis die de Koning machtigt om, door middel van een in Ministerraad overlegd besluit na advies van het Comité voor financiële stabiliteit, te voorzien in een systeem van het verlenen van een Staatswaarborg voor verbintenissen die zijn aangegaan door de door Hem bepaalde financiële instellingen, en zulks ter vrijwaring van het financiële stelsel in geval zich een plotse crisis voordoet of in geval van een ernstige dreiging van een systematische crisis. Om het toepassingsgebied van artikel 117bis, eerste lid, 2°, van de wet van 2 augustus 2002 te bepalen dient tevens kennis te worden genomen van artikel 117ter van diezelfde wet. Dit artikel 117ter luidt als volgt : "De krachtens de in artikel 117bis, eerste lid, 1°, vermelde toezichtswetten aan toezicht onderworpen instellingen, zijn, voor de toepassing van het eerste lid, 2°, van datzelfde artikel, de financiële holdings die door de CBFA zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht, alsook, onverminderd artikel 49, § 2, zesde lid van dezelfde wet, de overige financiële ondernemingen die deel uitmaken van de groepen waarop de CBFA een toezicht uitoefent op geconsolideerde basis overeenkomstig dezelfde wetten."

Uw Koninklijk Besluit van 16 oktober 2008 strekte ertoe een systeem van Staatswaarborg in te stellen met betrekking tot financiering verkregen door financiële instellingen op de interbancaire markten en bij institutionele tegenpartijen. Het strekte er dus toe om het binnenhalen van liquiditeiten bij financiële instellingen te vergemakkelijken.

Het huidige besluit strekt er op haar beurt toe de uitstroom van liquiditeiten te vermijden. Het is namelijk gebleken dat bepaalde financiële instellingen verbintenissen ten aanzien van derden op zich hebben genomen, welke voorzien dat, in het geval van een verlaging van de rating van deze financiële instellingen of een entiteit uit hun groep, de derden in kwestie het contractueel recht hebben om te eisen dat ze in het bezit worden gesteld van zekerheden in cash of andere vorm, of om een vervroegde terugbetaling te eisen. Een verlaging van de rating zou dan ook een massaal beroep op deze zekerheden of terugbetalingen tot gevolg hebben, wat leidt tot een bruusk verlies van omvangrijke liquiditeiten ten koste van deze instellingen. De kwaliteit van de rating werd in de eerste plaats bepaald door een portefeuille van financiële producten. Gelet op het toegenomen risico van wanbetaling betreffende bepaalde financiële producten, in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT