Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Koninklijke Nationale Kaatsbond VZW betreft., de 24 août 2007

Artikel 1. De in artikel 3, ß 1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor de Koninklijke Nationale Kaatsbond VZW, Boechoutlaan 9, te 1020 Brussel, als volgt bepaald :

1 oktober - 31 oktober.

De vrijheidsaanvraag heeft uitwerking op 1 november.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 24 augustus 2007.

  1. ANCIAUX.

Aanhef

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT