20 JUNI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende verlenging van het akkoord sociale vrede 2010 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende verlenging van het akkoord sociale vrede 2010.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010

Verlenging van het akkoord sociale vrede 2010

(Overeenkomst geregistreerd op 19 januari 2011 onder het nummer 102888/CO/109)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers met inbegrip van de huisarbeid(st)ers van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren.

HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010 houdende akkoord van sociale vrede op de wijze zoals verder aangegeven.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 maart 2011, behalve artikelen 10 en 11 - die van toepassing zijn tot 30 september 2011 - en bevat de afspraken geldend gedurende deze periode.

HOOFDSTUK III. - Arbeidsvoorwaarden

Art. 3. De hierna volgende bepalingen van § 1 tot en met § 3 blijven verder toepasselijk gedurende de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 1. In toepassing van de bepalingen van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007 werd, met uitsluiting van de ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie en de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven, met ingang van 1 juni 2009 een stelsel van maaltijdcheques ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De maaltijdcheque heeft een nominale waarde van 2 EUR per maaltijdcheque, waarbij de tussenkomst van de werkgever 0,91 EUR bedraagt en de tussenkomst van de werknemer 1,09 EUR bedraagt.

In de ondernemingen die reeds beschikten over een stelsel van maaltijdcheques werd de maaltijdcheque verhoogd met 0,91 EUR of met het verschil tussen het reeds toegekende bedrag en het maximum toegelaten bedrag dat is voorzien in artikel 19bis, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders indien dit verschil lager was dan 0,91 EUR, met ingang van 1 juni 2009.

In de ondernemingen waar de hiervoor bedoelde 0,91 EUR niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kon worden toegekend, diende voor het resterende saldo een gelijkwaardig voordeel te worden toegekend.

Dit stelsel dient te worden verder gezet.

§ 2. Met ingang van 1 april 2010 wordt het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque verhoogd met 0,30 EUR...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT